top of page

AVÍS LEGAL

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

SUBIRATS BROTHER SLU, responsable del lloc web, d’ara endavant el RESPONSABLE, posa a disposició dels

usuaris aquest document, amb el qual pretén fer complir les obligacions que estableix la Llei 34/2002, de 11 de

juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE N.º 166, així com informar

tots els usuaris del lloc web sobre quines són les condicions d’ús.

 

Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari i es compromet a l’observança i

compliment rigorós de les disposicions que s’hi estableixen, així com a qualsevol altra disposició legal s’hi apliqui.

 

SUBIRATS BROTHER SLU es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al lloc

web, sense l’obligació de preavisar o assabentar els usuaris d’aquestes obligacions, atès que es considera

suficient la publicació al lloc web de SUBIRATS BROTHER SLU.

 

 

1. DADES IDENTIFICADORES

 

Nom del domini: nomadrestaurant.cat

Nom comercial: SUBIRATS BROTHER SLU

Denominació social: SUBIRATS BROTHER SLU

NIF: B55586150

Domicili social: Madrid 4 , 43870 Amposta (TARRAGONA)

Telèfon: 977703458

e-mail: eloi@vintastik.cat

Inscrita al Registre (Mercantil / Públic):

 

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements

necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si

és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es

troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els

registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació,

distribució i comercialització, requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o

industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que puguin aparèixer al lloc web, pertanyen als

seus respectius propietaris, els quals són responsables de qualsevol possible controvèrsia que se’n pugui

desprendre. El RESPONSABLE autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts

concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de nomadrestaurant.cat.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial,

sense implicar el seu sol esment o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat sobre aquests, ni el

suport, patrocini o recomanació per part del RESPONSABLE.

Per a efectuar qualsevol tipus d’observació pel que fa a possibles incompliments dels drets de propietat

intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu fer-ho a través del correu

electrònic info@nomadrestaurant.cat

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc

web en cas que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al RESPONSABLE.

Ús de Cookies

Pot ser que aquest lloc web utilitzi cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a

l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que es consideren

imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del web. Les cookies utilitzades tenen, en qualsevol

cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer que la navegació sigui més eficient, i desapareixen en finalitzar

la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes cookies no proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i

no s’utilitzaran per a recollir dades d’aquest tipus.

Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador que

utilitza l’usuari, amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, tot permetent, per exemple, l’accés dels

usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a

ells sense haver de registrar-se a cada visita. També es poden utilitzar per a mesurar l’audiència, paràmetres de

trànsit, controlar el progrés i el nombre d’entrades, etc. En aquests casos, les cookies són prescindibles

tècnicament però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no instal·larà cookies prescindibles sense el

consentiment previ de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser alertat de la recepció de cookies i per impedirne

la instal·lació al seu equip. Si us plau, consulteu les instruccions del vostre navegador per a ampliar aquesta

informació.

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no

pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus llocs web respectius, no assumeix cap tipus

de responsabilitat respecte d’aquests continguts. En qualsevol cas, retirarà immediatament qualsevol contingut

que pugui transgredir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, tot retirant immediatament

la redirecció a aquest lloc web i assabentant les autoritats competents del contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no

limitatiu, a fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a

tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina web del RESPONSABLE. Això no obstant, i en

compliment del que estableixen als articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats

i forces de seguretat que col·laboren de manera activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots els continguts

que puguin afectar o transgredir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre

públic. En cas que l’usuari consideri que el lloc web conté material que pugui ser susceptible d’aquesta

classificació, li preguem que ho notifiqui immediatament a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web s’ha revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir que funcionarà

correctament els 365 dies de l’any i les 24 hores al dia. Això no obstant, el RESPONSABLE no descarta la

possibilitat que es produeixin errors de programació, o que hi tinguin lloc causes de força major, catàstrofes

naturals, vagues o circumstàncies similars que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l’adreça IP i el nom del domini utilitzats per l’usuari.

Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador així que es connecta a Internet. Tota

aquesta informació queda registrada en un fitxer d’activitat del servidor que permet processar les dades

posteriorment per tal d’obtenir mesuratges únicament estadístics que permetin conèixer el nombre

d’impressions de pàgines, el nombre de visites efectuades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés,etc.

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats que

s’hi duen a terme, s’aplicarà la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, els quals

tindran competència suficient per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els

Jutjats i Tribunals més propers a Amposta.

bottom of page